ตรวจสอบพัสดุ EMS (ไปรษณีย์อีเอ็มเอส)

ติดต่อสายด่วน 1545 หรือ เว็บไซต์ https://www.thailandpost.co.th/
สามารถใส่เครื่องหมาย "," ";" "เว้นวรรค" "ขึ้นบรรทัดใหม่" "แท็ป" เพื่อเช็คหลายหมายเลขพร้อมกันได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการที่รองรับการตรวจสอบสถานะ

 • EMS ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ
 • ไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ
 • eCo-Post ส่งประหยัดในประเทศ
 • Logispost ในประเทศ
 • EMS World ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ
 • Courier Post ระหว่างประเทศ
 • ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ
 • พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
 • Logispost ระหว่างประเทศ
 • ไปรษณีย์รับประกันระหว่างประเทศ
 • E-packet ระหว่างประเทศ

การจัดส่งของทางร้านดำเนินการร่วมกับทีมงานขนส่งเอกชน ที่ทางร้านเลือกจัดส่งแก้วเซรามิคมาตลอด การจัดส่งมี 2 ประเภท

1. จัดส่งค่วน – บริษัท (fe. erpress ระยะเวลา 1-2 วันทำการ (ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล) ระยะเวลา 2-4 วัน สำหรับต่างจังหวัด และ ต่างจังหวัคต่างอำเภอ/พื้นที่ห่างไกล

2. จัดส่งธรรมคา — บริษัท business idea ระยะเวลา 3-5 วันทำการ (ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล) ระยะเวลา 3-7 วัน สำหรับต่างจังหวัด และ ต่างจังหวัดต่างอำเภอ/พื้นที่ห่างไกล ทางร้านสามารถแจ้งยอดค่าขนส่งตามจริงได้ในวันส่งมอบ โคยค่าขนส่งจะเป็นตามยอคจริงจากทางบริษัทขนส่ง ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าขนส่งตามจริง “ต้นทาง” หรือ “ปลายทาง” ได้ ยกเว้นการ จัคส่งค่วน จะเป็นชำระค่าขนส่ง ต้นทาง เท่านั้น